Ochrana príjmov

Naša budúcnosť stojí a padá na našich príjmoch. Z nich si vytvárame kapitál na splnenie budúcich cieľov. Z našich príjmov hradíme, nielen nevyhnutné životné náklady ako stravu, oblečenie, ale aj príjemnejšie stránky nášho života – koníčky a iné voľnočasové aktivity.

V živote každého človeka môže nastať situácia, kedy pre chorobu, alebo úraz stratí schopnosť vytvárať príjmy. Nezostáva nič iné, než začať využívať rezervy, ktoré boli určené na budúce ciele, na hradenie bežných životných výdavkov.

Cieľom Konceptu ochrany príjmov je definovať riziká spojené s naším životom, kvalifikovane stanoviť zodpovedajúcu výšku ochrany a posúdiť efektívnosť realizovaných opatrení, slúžiacich k minimalizácii následkov týchto rizík. A samozrejme, nájsť odpoveď, či je množstvo peňazí, ktoré na túto ochranu vynakladáme, adekvátne.

Viac informácií o našej správe privátnych financií nájdete na www.vindicopfs.sk